Utskriftsvennlig versjon

Interkommunale samarbeid og arkiv

Samarbeidsformer

 • Interkommunale samarbeid etter kommunelova §28-1
 • Interkommunale samarbeid etter kommunelova §27
 • IKS – Interkommunalt selskap
 • AS – Aksjeselskap
 • Interkommunale samarbeid med samarbeidsavtale

Interkommunalt samarbeid §28-1

 • Vertskommune modellen
 • I samarbeidsordningar som er etablert på grunnlag av § 28-1 i kommuneloven, er vertskommunen ansvarleg for samarbeidsordninga sitt arkiv

Interkommunalt samarbeid § 27

 • I denne samarbeidsforma er det interkommunale samarbeidet ansvarleg for eige arkiv. Der er ingen vertskommune som tek seg av arkivet
 • Samarbeidet er pålagt same krav i forhold til arkivlova og offentleglova som det ein kommune er. Det vil seie at dei har både journalføringsplikt og arkiv plikt

Interkommunale samarbeid §28-1 vs §27

 • §-28: ikkje eige rettssubjekt, underlagt vertskommunen si avgjerdslemynde. Sentralt styringsdokument er samarbeidsavtale
 • §-27: kan vere eige rettssubjekt, men treng ikkje vere det. Sentralt styringsdokument er vedtektene.

IKS – Interkommunale selskap og AS

 • Er eigne rettssubjekt og har ansvar for eiga journalføring (og arkivering dersom dei vel å fylgje arkivlova). Arkivet må vere skilt frå kommunane sine eigne arkiv
 • Har journalføringsplikt etter offentleglova:

«Selvstendige rettssubjekter der stat, kommune eller fylkeskommune direkte eller indirekte eier mer enn halvparten eller har mer enn halvparten av stemmene i avgjørende organer, kommer inn under offentleglova. Unntatt er rettssubjekter som hovedsakelig driver næring i direkte konkurranse med og på samme vilkår som private» (Arkiv i interkommunale samarbeidsorgan – Riksarkivaren 2009)

 • IKS har ikkje arkivplikt (dette svarar KD på førespurnad)
 • AS arkivplikt?

«I forarbeidene til arkivloven er det sagt eksplisitt at arkivlovens regler om offentlige arkiv ikke skal gjelde for offentlige aksjeselskap eller andelslag som er rene næringsvirksomheter» (Arkiv i interkommunale samarbeidsorgan – Riksarkivaren 2009)

Interkommunalt samarbeid med samarbeidsavtale

 • Journalføringsplikt (offentleglova)
 • Arkivplikt (arkivlova)
 • I eit interkommunalt samarbeid med ein samarbeidsavtale, er det ingen regelverk som automatisk regulerer kven som har arkivplikta i samarbeidet. Dette må regulerast i samarbeidsavtalen
 • I mange av desse samarbeidsavtalane er det ikkje tatt med noko om arkiv, men at det er ein vertskommune for det interkommunale samarbeidet. Samarbeidskommunane er då avhengige av at den definerte vertskommunen også følgjer regelverket for journalføringsplikta og arkivplikta.

Sjå skriv frå riksarkivet: Arkiv i interkommunale samarbeidsorgan

Kulturdepartementet har gitt ein uttale som riksarkivaren stiller seg bak:

InterkommunaleSelskapArkivlova.pdf 124,61 kB

Her er ei oversikt over interkommunalt samarbeid og kommunalt eigarskap for Herøy kommune:

EIGARANDEL   SELSKAP SØRE SUNNMØRE

   
     
     
     

Selskap

Herøy

 

BFV

%

1 Kommunale føretak

 

 

Ulstein   Eigedomsselskap KF

 

 

Andre?

 

 

2   Interkommunalt samarb. KL §27

 

 

Søre Sunnmøre   landbrukskontor

X

X

IK   Arb.gj.kontr. Nordre Sunnm. Kemnerkontor

 

 

IK   veterinærvakt

?

?

PP-teneste for   Ulstein og Hareid

 

 

IK   kveldslegevakt

 

 

PP-teneste for   Volda og Ørsta

 

 

 

 

 

3   Interkommunalt samarb. KL §27. Eige rettssubj.

 

 

Vest   kontrollutvalssekretariat

 

11,11 %

 

 

 

4   Vertskommunesamarbeid

 

 

Interkommunal   gjeldsrådgivning

 

 

Sunnmøre   krisesenter

 

 

Interkommunal   nattlegevakt

X

X

Interkommunal   jordmorteneste

 

 

PPT Sande og   Vanylven

 

 

IK barnevern   Søre Sunnmøre

 

 

 

 

 

5 Interkommunale selskap

 

 

Søre Sunnmøre   kommunerevisjon IKS

X

14,29 %

Søre Sunnmøre   reinhaldsverk IKS

X

 

Sunnmøre   regionråd

X

 

Dragsundbygg   IKS

X

56,26 %

Interkommunale   Arkiv for M&R IKS

X

2,51 %

Volda og Ørsta   reinhaldsverk IKS

 

 

 

 

 

6 Aksjeselskap   - heileigd av kommunar

 

 

Ulstein   Produksjon AS, avvikla

 

 

Ulstein   Fjernvarme AS

 

 

Ulshav AS

 

 

Rovde   Utleigebygg AS

 

 

AV-Senteret AS   - eig Norsk Nettskole AS

 

 

 

 

 

7 AS/ASA   deleigd av kommunale aktørar

 

 

Tussa Kraft AS

X

X

Sunnmøre Golf   AS

 

 

Hareid   trafikkterminal AS

 

 

Hareid   fastlandsamband AS

 

 

Muritunet AS

 

 

Eiksundsambandet   AS

 

 

Rovdefjordbrua   AS

 

 

Nordøyvegen AS

 

 

Dag og tid AS

 

 

Herøy   varmtvassbasseng AS

X

71,42 %

Runde   miljøbygg AS

X

22,70 %

Sande   fastlandssamband

 

 

Høddvollhuset   A/L

 

 

Furene AS

X

X

Ålesund   kunnskapspark AS

 

 

Nordvest   Maritim

 

 

Høddvoll   Stadion AS

 

 

Hødd Norvest   AS

 

 

Ulstein kultur   og konferansesenter AS

 

 

Vanylven   Utvikling AS

 

 

Reisemål Stryn   og Nordfjord AS

 

 

Combisenteret   AS

 

 

Vanylven   Industriutleigebygg AS

 

 

Volda   skisenter AS

 

 

Fefast AS

 

 

Bygderadio   Vest AS

 

 

Ørsta   idrettspark eigedom AS

 

 

Storfjordsambandet   ASA

 

 

Ørsta   skisenter AS

 

 

Mosflata   Næringsbygg AS

 

 

Mosflata   Industribygg AS

 

 

Lean Akademiet   AS - nedlagt 11.12.12

 

 

Norske   skogsindustrier ASA

 

 

 

 

 

8   Samvirkeforetak 

 

 

 

 

 

Laster...