Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Interkommunale samarbeid og arkiv

Interkommunale samarbeid og arkiv

Samarbeidsformer

 • Interkommunale samarbeid etter kommunelova §28-1
 • Interkommunale samarbeid etter kommunelova §27
 • IKS – Interkommunalt selskap
 • AS – Aksjeselskap
 • Interkommunale samarbeid med samarbeidsavtale

Interkommunalt samarbeid §28-1

 • Vertskommune modellen
 • I samarbeidsordningar som er etablert på grunnlag av § 28-1 i kommuneloven, er vertskommunen ansvarleg for samarbeidsordninga sitt arkiv

Interkommunalt samarbeid § 27

 • I denne samarbeidsforma er det interkommunale samarbeidet ansvarleg for eige arkiv, der er ingen vertskommune som tek seg av arkivet
 • Samarbeidet er pålagt same krav i forhold til arkivlova og offentleglova som det ein kommune er, det vil seie at dei har både journalføringsplikt og arkiv plikt

Interkommunale samarbeid §28-1 vs §27

 • §-28: ikkje eige rettssubjekt, underlagt vertskommunen si avgjerdslemynde, sentralt styringsdokument er samarbeidsavtale
 • §-27: kan vere eige rettssubjekt, men treng ikkje vere det, sentralt styringsdokument er vedtektene

IKS – Interkommunale selskap og AS

 • Er eigne rettssubjekt og har ansvar for eiga journalføring (og arkivering dersom dei vel å fylgje arkivlova), arkivet må vere skilt frå kommunane sine eigne arkiv
 • Har journalføringsplikt etter offentleglova:

«Selvstendige rettssubjekter der stat, kommune eller fylkeskommune direkte eller indirekte eier mer enn halvparten eller har mer enn halvparten av stemmene i avgjørende organer, kommer inn under offentleglova. Unntatt er rettssubjekter som hovedsakelig driver næring i direkte konkurranse med og på samme vilkår som private» (Arkiv i interkommunale

samarbeidsorgan – Riksarkivaren 2009)

 • IKS har ikkje arkivplikt (dette svarar KD på førespurnad)
 • AS arkivplikt?

«I forarbeidene til arkivloven er det sagt eksplisitt at arkivlovens regler om offentlige arkiv ikke skal gjelde for offentlige aksjeselskap eller andelslag som er rene næringsvirksomheter» (Arkiv i interkommunale samarbeidsorgan – Riksarkivaren 2009)

Interkommunalt samarbeid med samarbeidsavtale

 • Journalføringsplikt (offentleglova)
 • Arkivplikt (arkivlova)
 • I eit interkommunalt samarbeid med ein samarbeidsavtale, er det ingen regelverk som automatisk regulerer kven som har arkivplikta i samarbeidet, dette må regulerast i samarbeidsavtalen
 • I mange av desse samarbeidsavtalane er det ikkje tatt med noko om arkiv, men at det er ein vertskommune for det interkommunale samarbeidet, samarbeidskommunane er då avhengige av at den definerte vertskommunen også følgjer regelverket for journalføringsplikta og arkivplikta.

Rettleiar for arkiv i interkommunale samarbeid.

Kulturdepartementet har gitt ein uttale som riksarkivaren stiller seg bak:

InterkommunaleSelskapArkivlova.pdf 124,61 kB

Her er ei oversikt over interkommunalt samarbeid og kommunalt eigarskap for Herøy kommune:

Namn på samarbeidet I fagområde

Kommunar som er med i samarbeidet

Arkiv- organisering

Ansvar

Merknader

Samarbeidsform: Lov om interkommunale selskaper

 

 

 

 

Dragsundbygg IKS - Utgår

Vanylven,   Hareid, Herøy og Sande

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur  og   rutinar)

Det står ikkje noko om dette i   avtale eller vedtekter

2. Depotløysing

Det står ikkje noko om dette i   avtale eller vedtekter

 

3. Rutinar om nokon trer ut av samarbeidet

Sjå avtalen § 13

Selskapet er eige rettssubjekt

Oppstart 2003.
   Forvaltar næringsbygget «Dragsundbygg IKS» for kommunane

IKA Møre og Romsdal IKS

Alle kommunane i Møre og Romsdal   (36) og Møre og Romsdal Fylkeskommune

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur  og   rutinar)

Det står ikkje noko om dette i   avtale eller vedtekter

 

2. Depotløysing

Det står ikkje noko om dette i   avtale eller vedtekter

 

I § 15 står det om personvern og   bruk av forvaltningsloven og offentleglova

 

3. Rutinar om nokon trer ut av   samarbeidet – sjå avtalen § 26

Selskapet er eige rettssubjekt

 

Oppstart 2000.

Ivaretek arkivoppgåver i medhald av   arkivloven.

Hovudkontor med 9 tilsette i   Ålesund. Underavdeling i Kr.sund

 

Sunnmøre regionråd IKS

19 kommunar på Sunnmøre inkl.   Vestnes og Sandøy i Romsdal

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur  og   rutinar)

 

2. Depotløysing

 

3. Rutinar om nokon trer ut av   samarbeidet – vedtekter § 11

Ligg i Ålesund kommune

1992 oppstart, IKS og 13k frå 1998,   19k frå 2011 (4 nye kommuner innmeldt frå 1.1.2011, Hareid, Ulstein, Herøy og   Sande.).

Regionrådsfunksjoner. SR har som   målsetting å bidra til en positiv utvikling i medlemskommunane og i regionen   samla. SRs viktigaste oppgåve er å skape arenaer for samhandling i regionen,   initiere og drive regionale utviklingsprosjekt og arbeide for regional   utvikling og regionale rammebetingelsar. Strategisk plan for 2012-2015   føreligg.

 

Rep.skap med 19 ordførarar, styre   med 5 ordførarar og 2 rådmenn, valt av rep.skapet. Administrasjon med 5,2   årsv, der 2 faste årsv og 3,2 årsv som prosjektstillingar for hhv. skule- og   barnehageutvikling, energieffektivisering, kompetanseløft barnevern (20%) og   lokalsamfunnsutvikling i kommunane (LUK

Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS

Hareid, Ulstein, Herøy, Sande,   Vanylven, Volda, Ørsta

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur  og   rutinar)

Vedrørande arkiv – i § 19 står det   at arkivarbeid og arkivhald skal vere i tråd med gjeldande lover og reglar

2. Depotløysing ?

3. Rutinar om nokon trer ut av   samarbeidet ?

Ligg i Ulstein kommune

Kommunerevisjon

 

Søre Sunnmøre Reinhaldsverk IKS

Ulstein, Herøy, Hareid og Sande

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur  og   rutinar)

 

2. Depotløysing

 

3. Rutinar om nokon trer ut av   samarbeidet

Ligg i Ulstein kommune

 

 

 

Oppstart 1980.

Renovasjonsselskap

 

Vest kontrollutvalssekretariat

Hareid, Herøy, Ulstein, Sande,   Vanylven, Volda, Ørsta og Selje og Vågsøy i Sogn og Fjordane

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur  og rutinar)

Det står ikkje noko om arkivdanning   i avtalen

2. Depotløysing – ikkje beskrive   nokon plass

 

3.   Lov om interkommunaleselskap § 30

Ligg i Vanylven kommune

Det står ikkje noko om arkiv i   avtalen

 

Sekretariat for kontrollutvala i   eigarkommunane

VKUS sitt styre består av leiarane   i  kontrollutvala i eigarkommunane. Nestleiarane i dei kommunale   kontrollutvala er vara til styret.

 

 

 

 

 

Samarbeidsform: Kommuneloven sin § 27

 

 

 

 

IK veterinærvakt

 

Ulstein, Hareid, Herøy og Sande

 

Ligg i Ulstein kommune

Oppstart 2008.

Innført etter nasjonal reform med   oppgåveansvar til kommunane.

Felles veterinærvaktdistrikt,   Ulstein administrerer

 

Finn ikkje avtalen

Interkommunal gjeldsrådgjeving

Hareid, Herøy, Sande, Ulstein og   Vanylven

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur  og rutinar)

 

2. Depotløysing – IKA Møre og   Romsdal

 

3. Rutinar om nokon trer ut av   samarbeidet – det står ikkje noko om dette i vedtektene

Vertskommune

Hareid kommune

 

Det står ikkje noko om arkiv i   avtalen

 

Oppstart 2004.

Felles gjeldsrådgjevingsteneste med   utgangspunkt i 100 % felles stilling tilsett ved NAV Hareid

 

IUA Sunnmøre

17k: Ålesund, Giske, Sula, Skodje,   Ørskog, Haram, Sykkulven, Stranda, Norddal, Stordal, Ørsta, Volda, Vanylven,   Ulstein, Hareid, Herøy, Sande

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur  og   rutinar)

 

2. Depotløysing

 

3. Rutinar om nokon trer ut av   samarbeidet

Ålesund

 

Oppstart   1998

Beredskap   mot akutt forurensning

Ledes av   Ålesund brannvesen

 

Samarbeidsform:Kommuneloven sin § 28-1b

 

 

 

 

Søre Sunnmøre Landbrukskontor IKS

(K-sak 95/17)

Herøy, Ulstein og Sande

 

Vertskommune Herøy

 

 

 

SSIKT Driftssenter (IKT  Søre Sunnmøre)

Hareid, Ulstein, Herøy, Sande,   Vanylven, Ørsta, Volda

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur  og   rutinar)

Det vert arkivert etter gjeldande   rutinar, sjå arkivplan HK

2. Depotløysing

IKA Møre og Romsdal

3. Rutinar om nokon trer ut av   samarbeidet – beskrive i avtalen pkt 9 og vedtektene § 13

Vertskommune:

Hareid

Oppstart 2009.

Felles økonomisystem frå 2009   (Agresso), deretter løpande vidareutvikling og etablering av felles   driftsavdeling frå 1.1.2014 med budsjett på 7,5 mill kr og 5,2 årsverk i   Hareid som vertskommune. Samarbeid med egne vedtekter. Vert leia av styre med   repr. frå adm. nivå i kvar kommune. Alle stillingar er samlokalisert i   Hareid.

 

Det står ikkje noko om arkivdanning   i avtale eller vedtekter

Interkommunal jordmorteneste

Hareid, Ulstein, Herøy og Sande

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur  og   rutinar)

 

2. Depotløysing

 

3. Rutinar om nokon trer ut av   samarbeidet – Beskrive i samarbeidsavtalen pkt 7

Vertskommune

Ulstein kommune

 

Det står ikkje noko om arkivdanning   i avtalen

Interkommunalt legevaktsamarbeid, natt

Hareid, Ulstein, Herøy,

Sande, Ørsta, Volda

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur  og   rutinar)

Volda kommune

2. Depotløysing

IKA Møre og Romsdal

3. Rutinar om nokon trer ut av   samarbeidet – avtalen pkt. 7

Ligg i Volda kommune

Det står ikkje noko om arkiv i   avtalen

 

Feles   legevakt på natt kl. 22-08 lokalisert til Volda sjukehus

PMTO

Hareid, Herøy, Sande og Ulstein

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur  og   rutinar)

Ulstein kommune har dette ansvaret

2. Depotløysing

 

3. Rutinar om nokon trer ut av   samarbeidet – avtalen §

Vertskommune

Ulstein kommune

Det står ikkje noko om arkiv i   avtalen

 

Oppstart 2012?

Samarbeid om foreldreorientert   intervensjonsprogram/metode til bruk i familiar med barn mellom 3-12 år med   åtferdsvanskar. Oppfølging knytta til barnevernet i kommunane.

Sunnmøre krisesenter

17k: Ålesund, Ørsta, Volda, Herøy,   Sande, Ulstein, Hareid, Sula, Giske, Skodje, Haram, Ørskog, Stordal, Norddal,   Vanylven, Stranda og Sykkylven

 

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur  og   rutinar)

 

2. Depotløysing

 

3. Rutinar om nokon trer ut av   samarbeidet

Ligg i Ålesund kommune

Oppstart 2010

To tenestestadar i Ålesund

Gratis, døgnope tilbod for barn,   kvinner og menn som er eller har vært utsatt for vold.

 

Finn ikkje samarbeidsavtalen

Søre Sunnmøre Innkjøpssamarbeid

Herøy, Volda, Ørsta,

 Sande, Ulstein, Hareid,   Vanylven

1. Arkivdanning (struktur  og   rutinar)

Eigen arkivdel i Herøy kommune –   står ikkje i avtalen

 

2. Depotløysing

IKA Møre og Romsdal

 

3. Rutinar om nokon trer ut av   samarbeidet – avtalen pkt. 12

Vertskommune Herøy

 

 

Det står ikkje noko om arkiv i   avtalen

 

Oppstart 2008.

Felles innkjøpsrådgjevar tilsett i   Herøy kommune

Eigne vedtekter. Styre med rådmenn.   Innkjøpsforum med deltaking frå kommunane.

VIT (Tidleg intervensjon skule-heim-fritid)

Ulstein, Herøy, Hareid og Sande

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur  og   rutinar)

Ulstein kommune har dette snavaret

2. Depotløysing

 

3. Rutinar om nokon trer ut av   samarbeidet – avtalen § 4

Vertskommune Ulstein

Det står ikkje noko om arkiv i   avtalen

 

Oppstart 2012?.

Formål å redusere rusbruk,   kriminalitet og risikoåtferd hos barn og unge. Frivillig nettverksbasert   endringstiltak under barnevernet.

Samarbeidsform:Kommuneloven kap. 11

 

 

 

 

Møre og Romsdal 110-sentral KF

36k, alle k  i Møre og Romsdal

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur  og   rutinar)

 

2. Depotløysing

 

3. Rutinar om nokon trer ut av   samarbeidet

Ålesund

 

Oppstart 2003

Døgnbemanna alarmsentral for brann.   Dekker 36 kommuner og 80 brannstasjoner/depoter.

Føretaket er reint kommunalt og er   eigd av Ålesund kommune, men med et styre samansett av representantar frå   alle regionane i Møre og Romsdal. Det er regionsråda som innstiller   representantane til styret og det er bystyret i Ålesund som vedtar styret. 17   årsverk.

 

 

 

 

 

Samarbeidsform:?

 

 

 

 

Arbeidsgjevarkontroll Sunnmøre Avtalebasert?

16k: Ålesund, Giske, Sula, Norddal,   Sandøy, Stordal, Ørskog, Skodje, Haram, Hareid, Herøy, Sande, Stranda,   Midsund, Volda, Ulstein, alle unntatt Vanylven, Sykkylven og Ørsta

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur  og   rutinar)

 

2. Depotløysing

 

3. Rutinar om nokon trer ut av   samarbeidet – pkt 8 i samarbeidsavtalen

Ålesund kommune er kontorkommune

 

Oppstart 1998

Arbeidsgjevarkontroll i   eigarkommunane

Oppstart med 11 kommuner.   Dimensjonert med 7 årsverk.

 

Det står ikkje noko om arkivdanning i   samarbeidsavtalen

Driftsassistansen for vann og avløp i Møre og Romsdal

Vedtektsregulert forening/organisasjon

 

Alle kommuner i M&R unntatt   Eide, med tillegg av RIR og over 30 assosierte medlemmer

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur  og   rutinar)

 

2. Depotløysing

 

3. Rutinar om nokon trer ut av   samarbeidet – beskrive i § 4 i vedtektane

 

Har som formål å drive   kompetanseheving gjennom opplæring, erfaringsutveksling og   erfaringsformidling. Gjennomfører kurs, driftsoperatørsamlingar og ulike   fellesprosjekt. Sekretariatet yter teknisk assistanse og kompetansestøtte ved   planlegging og utbygging av VA-anlegg. Organisert med styre m/4 medl +   årsmøte. Eige sekretariat på 1-2 årsverk.

Kun   kommuner og kommunale eller interkommunale VAR-selskap kan være medlemmer. Private vassverk,   Mattilsynet etc. er assosierte medlemmer.

 

 

Det står ikkje noko om arkivdanning   i vedtektene

Laster...